Nou projectes per transformar Vilanova i la Geltrú

Municipalitzem els serveis públics

Remunicipalitzar els serveis públics per recuperar la sobirania que es va perdre en licitar aquests serveis.

La gestió directa dels serveis permet:

  • Tenir transparència total en la prestació dels serveis, tant econòmica com de la pròpia gestió del servei.
  • Eliminar el benefici privat com un dels objectius de la prestació del servei.
  • Deixar d’aplicar els sobrecostos que representa la gestió privada respecte la gestió directa (IVA i benefici industrial).
  • Millorar les condicions laborals de les treballadores.
  • Augmentar la capacitat de reacció/adaptació a noves necessitats o
    incidències del servei.
  • Impulsar models de govern público-ciutadà

Ciutat Pedalable

Una ciutat dissenyada per als desplaçaments a peu i en bicicleta és una ciutat equitativa, que garanteix l’ús igualitari de l’espai públic, que redueix la contaminació atmosfèrica i que evita accidents i malalties respiratòries.

Ciutat de recursos

La gestió dels residus municipals és una competència bàsica de l’Ajuntament i també una de les despeses més importants que té. Alhora, és un dels principals àmbits d’incidència de què disposa per avançar cap a una ciutat respectuosa amb la natura.
Els residus, ben gestionats, es poden convertir en recursos per a les generacions actuals i futures, i generar ocupació. Cal tancar el cercle i passar d’una gestió lineal dels residus (consum-generació de residus-abocament) a un sistema d’economia circular, en què els residus entren de nou al circuit (consum-reutilització/reciclatge-consum).

Reformulació dels equipaments culturals municipals

Vilanova i la Geltrú compta amb uns equipaments culturals infrautilitzats, amb una programació inestable i poc difosa entre la ciutadania. Paral·lelament a aquest fet, les entitats culturals vilanovines demanden, cada cop amb més urgència, espais on poder dur a terme diferents activitats i s’observa una mancança clara d’equipaments per a d’altres iniciatives individuals que podríen encabir-se en espais de creació multidisciplinar.

Nou Canal Blau

Els mitjans de comunicació locals estan actualment en una situació complicada: no poden competir amb els mitjans d’abast nacional i estatal, ni amb les plataformes de continguts. No obstant això, tenen un gran potencial democratitzador, per mostrar realitats que no es mostren a la resta de mitjans, per aprendre com es generen continguts audiovisuals i per empoderar la ciutadania.

Escola esportiva municipal

L’esport és un agent transversal que permet la socialització, la integració i la cohesió social. A més també és una manera de tenir una ciutadania més participativa, activa i amb millor salut. És un àmbit transversal on conflueixen molts interessos i que té una gran incidència en el dia a dia dels ciutadans de la vila.
La privatització de la gestió esportiva que ha dut a terme l’Ajuntament en els últims anys provoca greus mancances en diversos sectors i és una font constant de conflictes.
Cal reprendre el control de l’esport vilanoví per solucionar els conflictes actuals i plantejar una visió diferent de la pràctica esportiva, fugint de la competició i el lucre i apostant per un esport popular que doni les mateixes oportunitats a tothom.

Ciutat renovable

El canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils són una realitat molt preocupant. Això ens obliga a fer una profunda transformació d’un sector tan important com el de l’energia.
Aquesta transformació pot ser dirigida per les grans empreses de l’oligopoli i pot ser vista com una imposició però també pot ser una oportunitat per obrir el camp de l’energia a la participació popular, per dinamitzar les economies locals i per generar nous llocs de treball en un marc de sostenibilitat ambiental, avançant-nos així a un escenari en què les feines associades a sectors industrials tradicionals deixaran de ser una font principal d’ocupació.

Consell de la ciutadania

Recuperar la sobirania vol dir també recuperar la participació ciutadana com a eina real d’intervenció de la ciutadania en els assumptes de la ciutat. La participació política no representativa és la base per construir una ciutat per a tots i totes, el punt de partida per repensar amb el màxim consens quina és la ciutat que volem.

Projecte de co-habitatge

A banda de reforçar les necessàries i imprescindibles polítiques de xoc i urgència, cal promoure polítiques adreçades a trencar el monopoli del mercat com a mitjà únic d’accés a l’habitatge potenciant altres formes per garantir el dret a l’habitatge que defugin del mercantilisme i l’especulació.