Ciutat dels recursos

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

La gestió dels residus municipals és una competència bàsica de l’Ajuntament i també una de les despeses més importants que té. Alhora, és un dels principals àmbits d’incidència de què disposa per avançar cap a una ciutat respectuosa amb la natura.

Els residus, ben gestionats, es poden convertir en recursos per a les generacions actuals i futures, i generar ocupació. Cal tancar el cercle i passar d’una gestió lineal dels residus (consum-generació de residus-abocament) a un sistema d’economia circular, en què els residus entren de nou al circuit (consum-reutilització/reciclatge-consum).

Projecte

Millorar el sistema de recollida de residus municipals a través de les mesures següents:

 • Implantar la recollida porta a porta a grans generadors de residus (empreses, comerços, equipaments municipals, etc).
 • Estudiar la viabilitat de la recollida de residus porta a porta als habitatges, tenint en compte la tipologia urbana de la ciutat i les particularitats de cada barri. Contemplar la possible combinació de models de recollida (porta a porta i en contenidors) en diferents zones de la ciutat.
 • Implantar un sistema eficient de recollida de mobles, trastos vells i roba que potenciï la reutilització.
 • Implantar el model de recollida que s’hagi mostrat més viable i eficient en cada barri de la ciutat, a través d’un procés participatiu i comunicatiu.
 • Estudiar la possible municipalització del servei de recollida de residus, atès que el contracte actual ha finalitzat i es pot plantejar aquesta opció.
 • Millorar la deixalleria fixa actual i establir nous punts descentralitzats de lliurament de residus especials (per exemple a través de mini-deixalleries ubicades en equipaments municipals).
 • Establir incentius al reciclatge per als usuaris del servei de recollida, a través d’un sistema en què cada usuari pagui pels residus que genera i es bonifiqui l’esforç fet a casa per separar els residus.
 • Potenciar els establiments de reparació d’objectes, roba i electrodomèstics a través de bonificacions fiscals i/o d’una campanya de comunicació.
 • Augmentar el nombre de mercats d’intercanvi i segona mà que es realitzen a la ciutat, i descentralitzar aquests esdeveniments en barris.
 • Canalitzar aliments en bon estat que actualment acaben a les escombraries cap a circuits d’aprofitament.
 • Potenciar l’ús d’embolcalls reutilitzables als mercats municipals, a les escoles i als establiments d’alimentació de la ciutat.

Horitzó

Volem fer de Vilanova i la Geltrú la ciutat catalana que més recicla i que sigui un referent en polítiques d’aprofitament dels recursos.

Volem que al 2020 Vilanova hagi assolit un 60% de recollida selectiva (percentatge de residus recollits destinats a reciclatge -actualment aquest percentatge és del 35%).