Municipalitzem els serveis públics

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en telegram

Idea

Remunicipalitzar els serveis públics per recuperar la sobirania que es va perdre en licitar aquests serveis.

La gestió directa dels serveis permet:

  • Tenir transparència total en la prestació dels serveis, tant econòmica com de la pròpia gestió del servei.
  • Eliminar el benefici privat com un dels objectius de la prestació del servei.
  • Deixar d’aplicar els sobrecostos que representa la gestió privada respecte la gestió directa (IVA i benefici industrial).
  • Millorar les condicions laborals de les treballadores.
  • Augmentar la capacitat de reacció/adaptació a noves necessitats o
    incidències del servei.
  • Impulsar models de govern público-ciutadà

Projecte

La doctrina neoliberal promou la idea de que la gestió pública dels serveis és ineficient
i més cara però aquest mantra no es sustenta en estudis rigorosos. A més, avantposar l’ànim de lucre i subordinar el propi servei a la ciutadania, acaba sent contraproduent per garantir i fer efectius els drets bàsics associats a aquests serveis.

Per aquest motiu, es sotmetran a estudi 25 contractes que o bé han finalitzat o finalitzen durant aquest mandat, entre els quals: la neteja viària i la recollida de residus, la realització de tallers a les escoles dins del Programa d’Animació Educativa, la neteja d’edificis municipals, la direcció dels centres cívics o la supervisió bàsica d’atenció social.

Per a cadascun d’aquests serveis s’elaborarà un estudi de viabilitat per a la seva remunicipalització. Aquest estudi contemplarà totes les possibilitats de gestió del servei (pel propi ajuntament, per una empresa municipal i, per si no fos possible la remunicipalització, la societat mixta participada), les fórmules de govern del servei (público-ciutadana, público-comunitària, etc…), les necessitats d’adquisició de maquinària/infraestructura/material i les formes de satisfer-les tenint en compte
les limitacions de l’Ajuntament pel que fa a l’endeutament, les possibles formes de contractació-subrogació del personal, el balanç econòmic del servei i la reorganització municipal que caldria dur a terme per a la gestió directa del servei, si s’escau.

Un cop realitzat l’estudi, es negociarà la fórmula de gestió amb els grups municipals, i per les grans remunicipalitzacions (neteja viària, recollida de residus, neteja d’edificis municipals o manteniment del parcs i jardins), a més, es durà a terme un procés participatiu amb els/les treballadors/es actuals del servei.

Horitzó

Remunicipalitzar el màxim de serveis públics a mesura que vagin finalitzant els contract- es, d’acord amb un pla establert que permeti planificar a curt, mitjà i llarg termini l’assump- ció dels esmentats serveis per part de l’Ajuntament i que permeti realitzar les necessàries previsions pressupostàries.

En el cas que no es pugui remunicipalitzar un servei, es farà un seguiment exhaustiu de la prestació dels serveis per part d’empreses privades d’acord amb els contractes vigents.